Blog

Cliënten Lunet in Duizel en Eindhoven: ‘Familievereniging uit bezorgdheid over zorg’

in Algemeen mei 10, 2019

EINDHOVEN – De zorg bij Lunet zorg staat onder druk, vindt een groep cliëntvertegenwoordigers. Die heeft een familievereniging opgericht om beter op te kunnen komen voor de belangen van hun familieleden binnen de zorginstelling.

Het woord ‘onvrede’ dekt de lading niet. ‘Zorgen’ is een beter woord. Hennie van Schooten, Mathieu Hermans, Jan Kerkhoff en Francien Verhoeven -familieleden en (pleeg)ouders van Lunet zorgcliënten – zeggen het niet met zoveel woorden, maar de boodschap is tussen de regels van hun betoog door duidelijk hoorbaar: de zorg binnen de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking schiet tekort.

De zorgen over de kwaliteit van de begeleiding zijn zo hoog opgelopen dat zij nu een eigen familievereniging oprichten. De gesprekken met de bestaande, officiële medezeggenschapsorganen brachten voor de leden van de vereniging tot nu toe niet de gehoopte verbetering in de zorgpraktijk. De nieuwe club moet een spreekbuis worden van de familieleden van de cliënten, die verblijven binnen de instelling of daar ambulante begeleiding ontvangen. Woonparken De Donksbergen in Duizel en Eckartdal in Eindhoven zijn onderdeel van Lunet zorg, evenals meerdere begeleidwonenprojecten in de regio.

Flexwerkers
Grootste punt van zorg bij de familievereniging? Het grote verloop van personeel binnen Lunet zorg. ,,Er komen steeds meer flexwerkers. Gespecialiseerde behandelaars zoals fysiotherapeuten en geestelijk verzorgers vertrekken. Begeleiders moeten hun werk (deels) overnemen, terwijl ze daar niet voor zijn opgeleid. Er ontstaat zo extra werkdruk, waardoor werknemers uitvallen. Een vicieuze cirkel,” aldus Van Schooten, die als voorzitter optreedt.

De groep wilde aanvankelijk weinig ruchtbaarheid geven aan het bestaan van hun nieuwe vereniging. ,,We willen niet de strijd, maar het gesprek aangaan met Lunet zorg. Maar we willen ook het signaal geven dat de leiding van de instelling ons en onze zorgen niet langer kan negeren.”

Via de familievereniging trekken zij aan de bel bij Lunet zorg over de schadelijke effecten van de personeelswisselingen. ,,Het gaat nu al ten koste van de cliënten, een kwetsbare groep. Ze zien steeds nieuwe gezichten. Dat geeft hen een onveilig gevoel. Dat zie je ook terug in hun gedrag”, volgens Van Schooten.

Ook over andere knelpunten wil de vereniging om tafel met Lunet zorg. Zo zouden veel cliënten in de praktijk minder uren aan dagbesteding of meerzorg krijgen dan in hun indicatie is opgenomen. Veel voorzieningen zijn verdwenen. Zo zijn de laatste tijd een winkel, kapsalon en ontmoetingsruimte weggevallen. De gebrekkige communicatie over nieuwe ontwikkelingen binnen de zorginstelling is voor hen een ander heikel punt.

Nood
De oprichting van de familievereniging is uit nood geboren. Binnen Lunet zorg bestaan medezeggenschapsorganen die de belangen van cliënten en hun vertegenwoordigers moeten behartigen. Er zijn cliëntvertegenwoordigersraden -de zogenaamde clusterraden- die gaan over zaken op regionaal niveau, maar ook raden die gaan over een specifiek zorgdomein. Daarboven staat weer een centrale cliëntvertegenwoordigersraad.

Het individuele overleg van de leden met deze raden liep vast. Klachtenprocedures liepen op niks uit. ,,Door de clusterraad werden we weggestuurd met de mededeling: wij gaan over de grote lijnen van het beleid, niet over individuele gevallen. De centrale raad zou ons meer moeten betrekken bij zijn overleg met het bestuur. Maar dat is tot op heden nauwelijks gebeurd.”

Een gemiste kans, zo meent Van Schooten. De leiding van de instelling kan daardoor rode vlaggen en signalen missen die leven op de (zorg)werkvloer. ,,Als familievereniging fungeren we als ogen en oren van de raad van bestuur. We kunnen zo bijdragen aan ons gezamenlijke doel: een goed leven voor de cliënten. We blijven het gesprek zoeken, maar voelen ons nu als vereniging, als groep, sterker staan.” Ze hoopt dat meer cliëntvertegenwoordigers hun weg naar de familievereniging vinden.

Lunet zorg is op de hoogte van het bestaan van de familievereniging, maar de deur naar overleg met het management lijkt vooralsnog potdicht. ,,We zien geen reden voor het voeren van een aparte dialoog met een viertal vertegenwoordigers”, aldus een woordvoerder. De zorginstelling ‘heeft geenszins de indruk dat de medezeggenschapsorganen hun taak niet goed uitoefenen’.

Een deel van de klachten van de familievereniging werpt Lunet zorg verre van zich. Zo is er volgens de woordvoerder voldoende aanbod (en capaciteit) aan dagbesteding. Ook van beroerde communicatie richting cliëntvertegenwoordigers zou geen sprake zijn. ,,Wij horen juist vaak terug dat wij te veel informatie zenden in de vorm van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en bijeenkomsten.”

Lunet zorg erkent wel dat het problemen heeft met het vinden én behouden van werknemers. Volgens de woordvoerder zijn er diverse maatregelen genomen om de grote wisseling van personeel tegen te gaan. Zo is er binnen de organisatie een loopbaanconsulent aangesteld die medewerkers (beter) moet ondersteunen.

De familievereniging is te bereiken via familievereniging.lunetzorg@gmail.com
Bron:Eindhovens Dagblad