Onze vereniging

Onze vereniging

De familievereniging Lunetzorg bestaat uit leden. Deze leden hebben een bepaalde relatie met mensen die wonen bij Lunetzorg of gebruik maken van dagbesteding, behandeling of anders. Lunetzorg is een organisatie voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en zij biedt hen een vorm van begeleid wonen, begeleide dagbesteding en zorg aan. Dit kan zijn op een van de woonparken of ergens in de wijk, afhankelijk van de individuele zorgvraag. Al dan niet bij Lunetzorg of bij andere (bedrijfs-)voorzieningen.

Het doel van de familievereniging is om familie of andere wettelijke vertegenwoordigers op alle niveaus te betrekken bij de zorg- en dienstverlening aan hun naasten. Het is fijn om met mensen samen te werken die nadenken over de kwaliteit van de aangeboden zorg, begeleiding, activiteiten en veiligheid. Hat gaat hierbij vooral om de betrokkenheid bij de manieren waarop de individuele zorg wordt vorm gegeven en uitgevoerd. Zeker voor onze verwanten die zelf niet kunnen meepraten of meebeslissen.

De insteek is dat we hierover inspraak en dialoog kunnen voeren met het bestuur en de cliëntenraden bij Lunetzorg.

De familievereniging bestaat in dit geval naast de formele, wettelijke medezeggenschap die er bij Lunetzorg al is. De te voeren inspraak en dialoog met andere belanghebbenden is geregeld in de Governance Code Zorg. Deze Zorgbrede Governancecode is per 1 januari 2017 van kracht voor instellingen gehandicaptenzorg, dus ook voor Lunetzorg.