Missie & visie

Onze visie

Familie speelt een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Zij zijn vaak een leven lang hun steun en toeverlaat. Familieleden ondersteunen hun familielid ook nu er steeds meer wordt gevraagd van mensen met een beperking: meer eigen regie en zelfredzaamheid.

Het is een vanzelfsprekendheid dat familie en naasten een belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een beperking. Het zou goed zijn als de organisatie Lunetzorg daar meer rekening mee houdt. Het gaat hierbij om fundamentele waarden en gevoelens bij familieleden die zij willen verdedigen en waar de organisatie betekenis aan zou moeten hechten.

Wat we willen bereiken is dat Familievereniging Lunetzorg structureel bijdraagt aan het bevorderen van het welzijn en de levenskwaliteit van de bewoners en cliënten bij Lunetzorg. Steeds weer zullen we aandacht vragen voor de strubbelingen die we op de werkvloer signaleren. Uiteraard is er ook waardering voor de zaken die wel goed gaan. Of komen we in actie om waardevolle ideeën die er leven, mee op te pakken.

Dit doen we enerzijds door brieven te schrijven en anderzijds met verschillende partijen het gesprek aan te gaan. Het bestuur, de organisatie, cliëntenraden en andere familieverbanden spelen hierbij een rol. Betrokkenheid van de zorgorganisatie is een voorwaarde voor samenwerken in de driehoek familie – bewoner/cliënt – professionals. De familievereniging als bondgenoot, als waardevolle meedenker en als ‘gevoelige ogen en oren’ voor de zorginstelling en haar bestuur.

Wil de organisatie haar geloofwaardigheid behouden dan zullen woorden en daden meer met elkaar dienen overeen te komen. Hoe duurzaam en moreel verantwoord zijn de resultaten? Het gaat niet alleen om doelmatig handelen en gezonde bedrijfsvoering, maar vooral ook om wat menslievende, presente en zorgzame zorg is.

Het doel van de vereniging is het verankeren en borgen en het faciliteren van de familierol bij Lunetzorg. Door écht met elkaar samen te werken kunnen we zorgen voor een beter leven voor onze naasten en verwanten.

Wij doen mee!

Onze missie

Het bestaansrecht van Familievereniging Lunetzorg is gelegen in het feit dat we willen samen werken met het bestuur en de organisatie en met de medezeggenschapsraden aan een goed leven voor de bewoners. Het is niet voor niets dat we onze naasten/verwanten hebben toevertrouwd aan Lunetzorg. We vinden dat er voor hen bij Lunetzorg een mooi leven met voldoende kwaliteit van goede zorg, cliëntbegeleiding en specialistische behandeling haalbaar is en ook kunnen bereiken.

De kernwaarden die we daarin belangrijk vinden, zijn empathie en aandacht voor de eigenheid en het unieke van de bewoners/cliënten. Zij zijn een leven lang afhankelijk van anderen.

De juiste competenties, daadkracht, inzicht en inzet, humor, integriteit en vooral veel scharrelruimte voor professionaliteit bij de medewerkers op de werkvloer.

Gelijkwaardigheid, erkenning en betrokkenheid voor familieleden.

Het mooiste is als de cliënt/bewoner weer echt centraal komt te staan en dat die missie door heel de organisatie wordt gedragen. Dan is onze missie geïntegreerd in de handelswijze van alle medewerkers.